Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Broch & Volkering Verzekeringen B.V.

Artikel 1: Algemeen

Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Wateringen aan de (2291PE) ’s-Gravenzandseweg 16A-1. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61508527.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of acceptaties daarvan van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Broch & Volkering Verzekeringen B.V. en de natuurlijk personen of rechtspersonen die aan Broch & Volkering Verzekeringen B.V. de opdracht geven tot het verrichten van advieswerkzaamheden, bemiddelingsdiensten en/of werkzaamheden in het kader van risicomanagement (waaronder creditmanagement) (hierna: ‘de Opdrachtgever’), tenzij Broch & Volkering Verzekeringen B.V. schriftelijk van toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is afgeweken. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De bedingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet slechts worden ingeroepen door Broch & Volkering Verzekeringen B.V., maar ook door alle aandeelhouders of vennoten van Broch & Volkering Verzekeringen B.V., althans door de personen die via hun houdstermaatschappijen aandelen in Broch & Volkering Verzekeringen B.V. houden of vennoot van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. zijn, respectievelijk door alle bestuurders of werknemers van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. en anderen die bij de uitvoering van enige opdracht door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het verrichten van advieswerkzaamheden en/of bemiddelingsdiensten komt eerst tot stand op het moment dat Broch & Volkering Verzekeringen B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. heeft te allen tijde het recht haar aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de Opdrachtgever te herroepen. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. mag aan haar verstrekte opdrachten ook zonder opgave van redenen weigeren.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. voert de overeenkomst met zorg uit. Dit betreft een inspanningsverplichting en dus géén resultaatsverplichting.
 2. De informatie omtrent de wensen, eisen en met name de specificaties van Opdrachtgever dient tijdig, juist, volledig en op begrijpelijke wijze bij Broch & Volkering Verzekeringen B.V. aangeleverd en bekend te zijn. Opdrachtgever staat daar voor in. Hetzelfde geldt voor alle andere zaken die van belang kunnen zijn voor (uiteindelijk) de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Broch & Volkering Verzekeringen B.V.. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken.
 3. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. mag voor het uitvoeren van de overeenkomst andere partijen inschakelen, bijvoorbeeld adviezen van accountants, taxateurs en advocaten. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. overlegt dit met haar Opdrachtgever. De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze externe partijen.
 4. Indien door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. (op)levertermijnen zijn genoemd, worden die steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en kunnen die nooit worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle offertes of aanbiedingen van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 5: Honorarium en betaling

 1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. aan haar wordt voldaan. Er kan een uurtarief (met een opslag voor kantoorkosten en BTW) worden afgesproken, een vast feebedrag of Broch & Volkering Verzekeringen B.V. kan werken op provisiebasis.
 2. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is gerechtigd haar tarieven jaarlijks (per 1 januari) te verhogen met maximaal het CBS indexcijfer dienstenprijzen.
 3. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. mag verhogingen van het honorarium of de prijs, ontstaan door op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de overeenkomst, doorberekenen aan de Opdrachtgever.
 4. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen met een minimum van EUR 40.
 5. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Broch & Volkering Verzekeringen B.V., afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerd risico.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Broch & Volkering Verzekeringen B.V., haar bestuurders, aandeelhouders, (indirect) vennoten en haar werknemers voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. te dragen eigen risico.
 2. Indien ter zake om welke reden dan ook geen dekking bestaat en/of uitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van het aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel de door verzekeraar in rekening gebrachte jaarpremie, zulks met een maximum van EUR 25.000.
 3. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdige informatieverstrekking door Opdrachtgever. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheden dat Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies / renten voor de door hem, na bemiddeling van Broch & Volkering Verzekeringen B.V., afgesloten financiële producten niet tijdig heeft voldaan.
 4. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in de door haar gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

Artikel 7: Einde overeenkomst

 1. In de volgende gevallen worden de vorderingen van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. onmiddellijk opeisbaar:
 2. faillissement van de Opdrachtgever of surseance van betaling;
 3. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 4. ten laste van de Opdrachtgever wordt beslag gelegd;
 5. de Opdrachtgever overlijdt;
 6. beëindiging van de onderneming van de Opdrachtgever;
 7. fraude door Opdrachtgever of bij hem betrokken derden;
 8. de Opdrachtgever is in verzuim ter zake de nakoming van een met Broch & Volkering Verzekeringen B.V. gesloten overeenkomst.

Broch & Volkering Verzekeringen B.V. heeft dan de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. geleden en te lijden schade.

 1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de gegevens aan Broch & Volkering Verzekeringen B.V. verstrekt die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, mag Broch & Volkering Verzekeringen B.V. de overeenkomst opschorten of beëindigen en de kosten die voortvloeien uit dit gebrek in de informatieverstrekking bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8: Overmacht

Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is in geval van overmacht gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst(en) op te schorten, met een maximum van twee maanden. Hierna mag Broch & Volkering Verzekeringen B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk tot ontbinding overgaan. Indien Broch & Volkering Verzekeringen B.V. ten tijde van het intreden van de overmacht situatie een deel van de overeenkomst reeds heeft uitgevoerd, wordt deze gefactureerd als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Het is Broch & Volkering Verzekeringen B.V. toegestaan de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. In het geval Broch & Volkering Verzekeringen B.V. tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Broch & Volkering Verzekeringen B.V. genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Broch & Volkering Verzekeringen B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor (bindend) advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 10: Deponering algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden versie 01-2021 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag en zijn tevens te raadplegen op onze website www.brochvolkering.nl.

Neem contact op

Persoonlijke benadering is waar we voor staan. Bij ons krijgt u geen bandje aan de lijn. Maak kennis met ons team en neem vrijblijvend contact op. We helpen u graag.